הכניסה לתחנת המידע לסטודנט היא \yedion\fireflyweb.aspx?prgname=login